Te Reo Soundbites

Whanaungatanga He Mana tō te tangata We value people and their differences
Manaakitanga Kia aroha ki te tangata We extend care and empower others
Tiakitanga He kaitiaki tātou katoa We will enhance and nurture our resources
Tika Doing what is right, being professional and maintaining high standards
Pono Being honest, truthful and acting with integrity
Aroha Being respectful, responsive and empathetic
Utu Reciprocation and balance