Any Time Start

200-level

PACE295
Internship
15 points
Any Time Start 2023

300-level

PACE395
Internship
30 points
Any Time Start 2023

Semester One

200-level

PACE295
Internship
15 points
Semester One 2023

300-level

PACE395
Internship
30 points
Semester One 2023

Semester Two

200-level

PACE295
Internship
15 points
Semester Two 2023

300-level

PACE395
Internship
30 points
Semester Two 2023

Summer Nov

200-level

PACE295
Internship
15 points
Summer Nov 2023 start

300-level

PACE395
Internship
30 points
Summer Nov 2023 start