หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรของเราเหมาะสำหรับการเตรียมตัวทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับ การเข้าเรียนในระดับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน ปริญญาตรีหรือสูงกว่าขึ้นไปโดยที่ทุกหลักสูตร ได้กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ ภาษาและการเล่าเรียนที่จำเป็น ต่อการที่จะประสบความสำเร็จทางการศึกษา

ท่านจะได้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยตั้งแต่ในวันแรกที่เดินทางมาถึง

ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ได้ทุกอย่าง เช่นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องสมุุด ศูนย์บริการ
ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา ศูนย์การแพทย์ สโมสรนักศึกษา และศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ

สายตรงสู่การศึกษาพื้นฐานและระดับปริญญา

นักศึกษาส่วนใหญ่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือขั้น
ปริญญาบัตรก่อนการมาเริ่มเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังนั้นในกรณีที่ท่านได้รับ
เอกสารการตอบรับเข้าศึกษา(Offer of Place) โดยมีเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องผ่านเกณฑ์
ด้านภาษาอังกฤษก่อน ท่านจะได้ประโยชน์จากการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าเรียนต่อได้โดยตรงโดยไม่ต้องเป็นกังวลกับการที่จะต้อง สอบทักษะภาษาอังกฤษอื่นๆ อีก เช่น IELTS หรือ TOEFL เป็นต้น

การสอนที่มีประสิทธิภาพ

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิสูงมีประสบการณ์มากจาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการใช้วิธีการสอน ที่ทันสมัย ขนาดชั้นเรียนมากที่สุดไม่เกิน
14 คน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนโดยมีความใกล้ชิดกับอาจารย์ ผู้สอน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เมื่อท่านเดินทางมาถึง ท่านจะได้รับการทดสอบจัดระดับและใช้ทักษะภาษา-
อังกฤษของท่านเพื่อจะสามารถกำหนดให้ท่านเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ(ตามรายละเอียด
ต่อจากนี้) ซึ่งเน้นให้ท่านสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและ มีความมั่นใจมากขึ้น

Pathways to Study

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
English for Academic Purposes 1 (EAP 1)

ภาษาอังกฤษสำหรับทางวิชาการ
English for Academic Purposes 2 (EAP 2)

หากท่านยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับด้านวิชาการ ท่านจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตร เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ(Preparatory English)
ก่อน และสำหรับนักศึกษาที่จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรเบื้องต้นนี้ หรือ
หลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ จะได้เข้าเรียนที่ ไครสต์เชิร์ช คอลเลจ ออฟ อิงลิช ลิมิตเตท
(Christchurch College of English Limited หรือ CCEL) ซึ่งเป็นสถาบันพันธมิตร จัดสอนอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย

หลังจากที่ทักษะภาษาอังกฤษของท่านได้พัฒนาขึ้นจากการที่ได้ผ่านหลักสูตร
ต่างๆ เหล่านี้แล้ว ท่านจะได้เรียนในเนื้อหาที่เน้นการประยุกต์ทางด้านวิชาการมากขึ้นซึ่ง หลังจากที่ท่านผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทางวิชาการแล้ว ท่านก็สามารถเลือกเรียน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา(Certificate
in English for Tertiary Studies หรือ CertETS) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร การศึกษาพื้นฐาน(Certificate in Foundation Studies)* ได้ต่อไป

* หมายเหตุ : นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาพื้นฐานจะ
ต้องผ่านเงื่อนไขทางวิชาการที่กำหนดไว้ก่อน

ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
Certificate in English for Tertiary Studies (CertETS)

หลักสูตรประกาศนียบัตรนี้จัดไว้เพื่อเป็นวิถีทางสำหรับการไม่ต้องสอบ IELTS แต่ทำให้ท่านได้เพิ่มพูนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการศึกษาเล่าเรียนและความรู้
ความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ในการศึกษาแบบตะวันตก ประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองระดับชาติ แล้วว่า ได้มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องใช้ผลการสอบ IELTS
อย่างไรก็ตาม หากท่านวางแผนที่จะเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอื่นในประเทศนิวซีแลนด์ ขอให้ท่านตรวจสอบ กับสถาบันนั้นๆ อีกครั้งหนึ่งว่ามีเงื่อนไขการสมัครเข้าศึกษาในระดับ
ภาควิชา อีกหรือไม่

ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสองส่วน

นักศึกษาทุกคนต้องเรียนวิชาเหมือนกัน ( วิชา ESOL001) ในส่วนแรก

ในส่วนที่สอง นักศึกษาต้องเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งจากวิชาต่อไปนี้ :

 • วิชา ESOL002 สำหรับนักศึกษาที่วางแผนเข้าเรียนปริญญาตรีเป็นครั้งแรก
 • วิชา ESOL003 สำหรับนักศึกษาที่ได้รับปริญญามาแล้ว และวางแผนที่จะเรียนต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลังจากที่ผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับ อุดมศึกษาแล้วนักศึกษาจะมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและวิชาการเพื่อช่วยให้ประสบความ
สำเร็จในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยความสามารถดังต่อไปนี้ :

 • การเขียนบทความและรายงานทางวิชาการจากผลงานการค้นคว้า และเอกสารอ้างอิง
 • ใช้ประโยชน์ คัดเลือก และค้นคว้าเอกสารอ้างอิงจากแหล่งทางวิชาการ เทคนิค และทางด้านอุตสาหกรรม - ทั้งที่เป็นเอกสารจริงและที่ตีพิมพ์ทางอีเลคโทรนิค
 • เข้าใจคำบรรยายในระดับมหาวิทยาลัย จดบันทึกได้ครบถ้วน และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
 • สามารถร่วมเสวนาเสริมความรู้และร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • นำเสนอเอกสารในสถานการณ์การสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำการสอบต่างๆ ทั้งแบบเปิดหนังสือสอบและไม่เปิดหนังสือสอบ
 • ใช้บทความวารสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่จะเข้าเรียน

เงื่อนไขการเข้าเรียน

ระดับปริญญาตรี ( เงื่อนไขขั้นต่ำ )

 • ได้คะแนน 5.5 จาการสอบ IELTS (Academic module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
 • ได้คะแนน 520 จากการสอบ TOEFL แบบทำสอบในห้อง และการเขียนคะแนน 4.0 หรือ
 • ได้คะแนน 190 จากการสอบ TOEFL แบบทำในคอมพิวเตอร์ และการเขียนคะแนน 4.0 หรือ
 • ผ่านการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทางวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยจัด หรือ
 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษบริดจิ้งโปรแกรม (Bridging Programmes) สำหรับการสมัครเข้าศึกษา

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ( เงื่อนไขขั้นต่ำ )

 • ได้คะแนน 6.0 จากการสอบ IELTS (Academic module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ
 • ได้คะแนน 550 จากการสอบ TOEFL แบบทำสอบในห้อง และการเขียนคะแนน 4.5 หรือ
 • ได้คะแนน 213 จากการสอบ TOEFL แบบทำในคอมพิวเตอร์ และการเขียนคะแนน 4.5 หรือ
 • ผ่านการเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับทางวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยจัด หรือ
 • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษบริดจิ้งโปรแกรม (Bridging Programmes) สำหรับการสมัครเข้าศึกษา


ค่าธรรมเนียม และ วันเริ่มเข้าชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
English for Academic Purposes 1 (EAP 1)

ภาษาอังกฤษสำหรับทางวิชาการ
English for Academic Purposes 2 (EAP 2)

ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
Certificate in English for Tertiary Studies (CertETS)

หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมทุกอย่างจะต้องจ่ายล่วงหน้า

อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการทบทวนโดยทางมหาวิทยาลัยและอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าเล่าเรียนรวมค่าใช้จ่ายสำหรับหนังสือที่จำเป็นในการเรียนแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับ ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ค่าเล่าเรียน นโยบาย และกฎระเบียบ (รวมถึงนโยบายการคืนเงิน) มีระบุอยู่ในระเบียบการของมหาวิทยาลัย (University Calendar) แล้ว
รายละเอียดเกี่ยวกับ เงื่อนไขและกฎระเบียบ (รวมถึงนโยบายการคืนเงิน) สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ มีระบุอยู่ในใบสมัครแล้ว

 

การจำกัดจำนวนนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร มีการรับจำนวนจำกัด ถึงแม้ว่าทาง
มหาวิทยาลัยให้ท่านสามารถเลือกวันเริ่มเรียนได้ตามสะดวก แต่ถ้าหลักสูตรมีนักศึกษาเต็ม ก่อนที่มหาวิทยาลัยได้รับการชำระค่าธรรมเนียมของท่าน มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ขอ สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเริ่มเข้าเรียนออกไป